.

Menu

Polityka Ochrony Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  (dalej „RODO”) informujemy:

Administrator
Firma Cukierniczo – Handlowa A. i M. Sobczak Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 2, 61-038 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000570185, NIP 7820025391.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Pani / Pana dane będą przetwarzane także w celu przeprowadzenia weryfikacji satysfakcji klienta.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Używamy m. in. następujących danych:
- nazwy i adresu nadawcy oraz odbiorcy;
- numeru telefonu;
- adresu rozliczeniowego;
- adresu e-mail;
- informacji o płatności;
- adresu IP.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego). 

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy
(nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania) lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji do 7 dni po jej zakończeniu. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić zawarcie umowy.